ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงินแก่ “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” 
วันที่ 22 ก.พ. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  14)
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่อง "ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน (Financial Literacy)” แก่วุฒิอาสาธนาคารสมอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจาก 10 จังหวัด ทุกภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี  สมุทรปราการ นครปฐม นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ สตูล ปัตตานี สุรินทร์ และนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 70 คน และได้รับเกียรติจากนายครรชิต  เข็มเฉลิม กรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เข้าร่วมรับฟังการบรรยายด้วย

นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การบรรยายว่า ปัจจุบัน สศช. อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนงานวุฒิอาสาธนาคารสมองภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยได้ปรับรูปแบบการขับเคลื่อนงานแบบใหม่ให้สอดรับกับการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคีการพัฒนา รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะและองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของวุฒิอาสาฯ และภาคีเครือข่าย  ดังนั้น สศช. และมูลนิธิพัฒนาไท จึงจัดการอบรมแก่วุฒิอาสาฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ในหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน (Financial Literacy)” เพื่อให้วุฒิอาสาฯ นำไปใช้ในการวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินในชีวิตประจำวัน ตลอดจนร่วมเผยแพร่สู่ชุมชนและกลุ่มต่าง ๆ ต่อไป 

ในโอกาสนี้ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ได้กล่าวถึงความเป็นมาของ "ธนาคารสมอง” สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา มีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเรื่อง "ธนาคารสมอง” โดยการให้ผู้เกษียณอายุที่ได้สั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาเป็นเวลายาวนานได้สร้างประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมต่อไป

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543 มอบหมายให้ สศช. ทำหน้าที่เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมองรวบรวมข้อมูล จัดทำทำเนียบผู้ทรงคุณวุฒิฯ ตลอดจนประสานเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อนำวุฒิอาสาธนาคารสมอง ซึ่งเป็นผู้ที่เกษียณอายุแล้ว หรือผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีจิตอาสา มาช่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ตามพระราชดำริดังกล่าว ปัจจุบันมีวุฒิอาสากว่า 5,000 คน ซึ่ง สศช. ได้เชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้วุฒิอาสาสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นปีที่ 22 โดยมีโครงการที่เกิดจากการขับเคลื่อนและประสานงานของวุฒิอาสาธนาคารสมองมากกว่า 19,000 โครงการ

หลังจากนั้น เป็นการบรรยายโดยทีมวิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ นางสาววัลยา  ศรีทองอุ่น ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน บรรยายในหัวข้อ "การบริหารจัดการหนี้” และนายอัฑฒ์  นาคประยูร ผู้วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมความรู้ทางการเงิน บรรยายในหัวข้อ "ภัยทางการเงิน” ซึ่งเนื้อหาสาระการบรรยายทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวมีประโยชน์มาก ซึ่งวุฒิอาสาจะนำไปใช้ประโยชน์ในครอบครัวตนเอง และเผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อสามารถวางแผนและบริหารจัดการด้านการเงิน ตลอดจนรู้เท่าทันกลโกงของมิจฉาชีพต่อไป

ข่าว : รวีวรรณ เลียดทอง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์