ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เปิดพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ แหล่งเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
วันที่ 18 ก.พ. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  10)
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2565) นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ ณ อาคารสุริยานุวัตร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงานว่า สศช. ได้จัดทำ "พิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรเพื่อการพัฒนาประเทศ” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่เกียรติคุณของพระยาสุริยานุวัตร ผู้มีส่วนสร้างความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ และยังเป็นผู้แต่งหนังสือทรัพย์ศาสตร์ 

นอกจากนั้น ยังจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอบทบาทภารกิจของ สศช. ในการพัฒนาประเทศในแต่ละยุคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๐ และในปี ๒๕๖๓- ๒๕๖๔ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงนิทรรศการภายในห้องต่างๆ ให้มีความทันสมัย ทั้งเนื้อหาสาระและรูปแบบการนำเสนอให้ทันต่อสถานการณ์ ด้วยการสร้างสรรค์รูปแบบให้บริการความรู้ที่หลากหลาย เช่น วีดิทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าชมมีส่วนร่วมในกิจกรรม สามารถเรียนรู้การพัฒนาประเทศอย่างเพลิดเพลิน นำไปสู่ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาประเทศ องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมดำเนินการและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี กล่าวในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ สรุปความว่า สิ่งแรกที่หยิบขึ้นมาศึกษาเมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ คือ "ตำราทรัพยศาสตร์” ที่พระยาสุริยานุวัตรได้เขียนไว้ รวมทั้งได้ศึกษาประวัติของพระยาสุริยานุวัตรอย่างละเอียดแล้วพบว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้า ทันสมัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ และรู้สึกประทับใจ มติสุริยานุวัตร ซึ่งกล่าวว่า  ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ แปลว่า ธรรม ย่อมรักษา ผู้ประพฤติธรรม  ดังนั้น จึงอยากให้สาธารณชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ของสภาพัฒน์ได้รับรู้ ตระหนักในความสำคัญ และเข้าใจถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตำราทรัพย์ศาสตร์ อาคารสุริยานุวัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณูปการของพระยาสุริยานุวัตรที่มีต่อประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ให้เป็นแหล่งจุดประกายความคิด ให้คนที่เข้ามาเรียนรู้นำไปปฏิบัติ และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ให้กับประเทศชาติและส่วนรวม จึงขอขอบคุณเลขาธิการ สศช. ที่สนับสนุนให้มีปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ ขึ้นในครั้งนี้ และหวังว่าพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตรฯ แห่งนี้ จะยังคงเป็นแหล่งเรียนรู้ จุดประกายความคิดให้กับสาธารณชนต่อไป 

หลังจากนั้น นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี จึงได้ตัดริบบิ้นเปิดพิพิธภัณฑ์ฯ และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ โดยมี นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ร่วมกัน

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระยาสุริยานุวัตร อาทิ นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่  นายนินนาท  ไชยธีรภิญโญ นายเอ็นนู  ซื่อสุวรรณ นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล นายณัฐพร  จาตุศรีพิทักษ์ อดีตเลขาธิการฯ ได้แก่ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร สศช.

สำหรับผู้สนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์เป็นหมู่คณะสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร โทรศัพท์ 0-2280-4085 ต่อ 2108-2116 หรือ Email : pr@nesdc.go.th โดยเปิดให้เข้าชมในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์