ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดหลักสูตร STRONG NESDC ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 14 ก.พ. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  7)
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม สศช. ประจำปีงบประมาณ 2565  และเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นประโยชน์แก่ราชการ นายวิโรจน์ นรารักษ์ รองเลขาธิการฯ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้มอบหมายให้ ศปท. ร่วมกับกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (บค.) สำนักงานเลขาธิการ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (งานพัฒนาบุคลากร) (กพร. พบ.) จัดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : หลักสูตรข้าราชการที่ดีและหลักสูตรต้านทุจริต สศช. (STRONG NESDC) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ภาคทฤษฎี)  ในระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 18 มกราคม 2565

นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ในฐานะที่ปรึกษาการจัดหลักสูตร ได้กำชับเกี่ยวกับรูปแบบการจัดหลักสูตรดังกล่าว ว่าให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  อย่างเคร่งครัด ดังนั้น การจัดหลักสูตรดังกล่าวจึงเป็นไปใน 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การรับฟังบรรยายและศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยจำกัดผู้เข้าร่วมในแต่ละรอบไม่เกิน 40 คน และ (2) การรับฟังบรรยายและอภิปราย โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) ในหัวข้อต่างๆ จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) รวมทั้งข้าราชการต้นแบบ และกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย

การประเมินผลจากผู้เข้าร่วมกิจรรม  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมหลักสูตร พบว่า ในภาพรวม ผู้เข้าร่วมมีระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ย อยู่ในระดับพอใจมากที่ร้อยละ 88.94 และจะนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ ร้อยละ 84.25  พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินการในขั้นต่อไป คือ อยากให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างสม่ำเสมอในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Workshop) และกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้ได้รู้จักเพื่อนร่วมงานต่างกองและสายงานมากขึ้น รวมทั้งควรเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยายเป็นระยะ ๆ โดยเฉพาะช่วงหลังจากที่สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 คลี่คลายแล้ว

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสรุปสาระสำคัญของการบรรยายแต่ละหัวข้อ ได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สศช. ที่ อาคาร 5 ชั้น 4 สศช. หรือ คลิกที่ https://bit.ly/3L9lTIX

ข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ภาพ : กลุ่มประชาสัมพันธ์และห้องสมุดสุริยานุวัตร สำนักงานเลขาธิการ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์