ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ ร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สศช. ปีที่ 72
วันที่ 11 ก.พ. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  11)
วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2565) นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในโอกาสงานวันครบรอบการสถาปนา 72 ปี สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ อาคารสุริยานุวัตร ชั้น 2 โดยมี พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์  สุริยโชโต) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง เป็นประธานประกอบพิธีและแสดงสัมโมทนียกถาอันเป็นสิริมงคลยิ่งต่อ สศช. 

ในโอกาสนี้ พระธรรมวชิรโมลี (ทองสูรย์  สุริยโชโต) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ได้อำนวยพรให้กับผู้บริหารและประชาคม สศช. ความว่า "อาตมาได้รับทราบจากท่านอาจารย์ว่าสมัยก่อนพระพุทธวรญาณ (หลวงพ่อทอง) อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ได้มารับบิณฑบาตพระยาสุริยานุวัตรเป็นประจำ แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีใจเป็นบุญเป็นกุศล แสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายความว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรมซึ่งเป็นหลักสำคัญทางพุทธศาสนา 3 ประการ คือ (1) การเป็นผู้มีเสียสละแบ่งปันสรรให้ บุญจะเกิดด้วยการเสียสละแบ่งปันสรรให้ ดังที่ท่านทั้งหลายมาวันนี้ก็เป็นการเจริญรอยตามเบื้องบาทผู้นำในอดีตคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา (2) มีคุณธรรม คือการรักษาศีล 5 คนเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ต้องอาศัยศีล 5 เป็นพื้นฐาน หากพวกเรารักษาศีล 5 สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ศีลทำให้มีปกติกาย ปกติวาจา จิตใจจะคิดเป็นอย่างไรยังไม่ผิดศีลแต่จะเป็นมโนทุจริต แต่ถ้าแสดงออกมาเป็นคำพูด ทางด้านร่างกายถือว่าเป็นการผิดศีล (3) การเจริญเมตตาภาวนา คือการพยายามพิจารณาตัวเองอยู่เป็นประจำ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” 

ทั้งนี้ พระธรรมวชิรโมลี ได้ฝากคำกลอนไว้เตือนใจ ดังนี้ 

"จงเตือนตนของตนให้พ้นผิด             ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน 
ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน             ตนแชเชือนใครจะช่วยให้ป่วยใจ 
โบราณว่าปิ้งปลาหมองอแล้วกลับ        เจ็บแล้วรับใส่ดวงจิตคิดแก้ไข 
ผิดแล้วแก้ปรับปรุงตัวเปลี่ยนหัวใจ       ไม่มีใครจะพร่ำวอนเท่าสอนตน 
คืนและวันเร็วพลันดับเลือนลับล่วง       ชนทั้งปวงควรใส่ใจในกุศล 
รักชีวิตให้นึกถึงรำพึงตน                    อายุคนนั้นไม่ยืนถึงหมื่นปี”

จากนั้น เลขาธิการ สศช. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นของ สศช. 2 คน ได้แก่ นายพิชิตชัย  กิ่งพวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค และนายวิทยารัฐ  พวงงาม รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม และมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 

สำหรับทุนการศึกษาที่มอบให้แก่บุตร-ธิดา ของบุคลากร สศช. นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 28 ปีติดต่อกัน สำหรับในปี 2565 นี้ สำนักงานฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตข้าราชการของสำนักงานฯ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เป็นอย่างดียิ่ง โดยได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาจำนวน 228,613 บาท ซึ่งได้พิจารณาจัดสรรทุนให้แก่บุตร-ธิดาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ ทุนละ 6,000 บาท และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติม กรณีบุตร-ธิดามีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับเพิ่มทุนละ 2,000 – 4,000 บาท โดยในวันนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 26 ราย รวม 35 ทุน จำแนกเป็น ทุนละ 6,000 บาท จำนวน 15 ทุน ทุนละ 8,000 บาท จำนวน 6 ทุน ทุนละ 9,000 บาท จำนวน 6 ทุน และทุนละ 10,000 บาท จำนวน 8 ทุน 

ข่าว : วันทนีย์  สุขรัตนี 
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี, จักรพงศ์  สวภาพมงคล 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์