ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 10 ก.พ. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  63)
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามภาวะเศรษฐกิจ ครั้งที่ 1/2565 โดยอนุกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อทำหน้าที่ในการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานวิเคราะห์สถานการณ์และประเด็นข้อเสนอแนะแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ทั้งปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของข้อสมมติฐานการประมาณการเศรษฐกิจ โดยจะนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการมาประกอบการจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี 2564 และแนวโน้มปี 2565 ซึ่ง สศช. จะประกาศต่อสาธารณชนในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 

ข่าว : คมสัน  วรวิวัฒน์
ภาพ : จักรพงศ์  สวภาพมงคล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์