ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 8 ก.พ. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  53)
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสาววันทนา  แจ้งประจักษ์ นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และฝ่ายเลขานุการร่วม (สศช. สงป. มท. และ กพร.) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคาร 2 กระทรวงคมนาคม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

การประชุมในครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญ ประกอบด้วย (1) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ (3) โครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบ (1) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงินงบประมาณ 5,580.9468 ล้านบาท และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,383.4569 ล้านบาท และ (3) โครงการของส่วนราชการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 331 โครงการ

ทั้งนี้ สศช. จะนำผลการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์