ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 27 ม.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  43)
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางอลิสา  ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางศิริพร  วัยวัฒนะ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ พร้อมด้วยผู้แทน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และฝ่ายเลขานุการร่วม (สศช. สงป. มท. และ สำนักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญ ประกอบด้วย (1) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ และ (3) โครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

ที่ประชุมได้มีมติให้ความเห็นชอบ ได้แก่ (1) แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ พ.ศ. 2566 – 2570 (2) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดภาคเหนือ วงเงินงบประมาณ 4,309.22 ล้านบาท และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ วงเงินงบประมาณ 1,761.29 ล้านบาท และ (3) ข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่จะดำเนินการในพื้นที่ภาคเหนือปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 137 โครงการ

ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการฯ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.บ.ภ. กำหนดไว้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเหนือไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำผลการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ ดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มี พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป


ข่าว : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์