ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออก)  ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 24 ม.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  41)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออก) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออก)  ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายเอกบุญ  วงศ์สวัสดิ์กุล นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และฝ่ายเลขานุการร่วม (สศช. สงป. มท. และ กพร.) ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) 

การประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก รวมทั้งข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3,830.39 ล้านบาท (2) เห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคตะวันออก พ.ศ. 2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 75 โครงการ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ อาทิ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในการวิเคราะห์และค้นหาประเด็นการพัฒนาที่สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกร่วมกัน รวมทั้ง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงบประมาณในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเป็นรูปธรรม


ข่าว/ภาพ : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์