ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 20 ม.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  43)
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง (อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง) ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยคณะทำงานภายใต้ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคกลาง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 และการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และมีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง พ.ศ. 2566 – 2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กำชับให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดติดตามผลการจัดสรรงบประมาณและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันที  รวมทั้งให้เร่งรัดดำเนินงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และโครงการเงินกู้ของจังหวัดที่ได้รับงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาอย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้สามารถดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเริ่มในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่จะถึงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มอบหมายให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดบูรณาการแผนงานโครงการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะดำเนินการในพื้นที่ภาคกลางให้มีความสอดคล้องกับแผนงานบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำของประเทศต่อไปด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคกลาง พ.ศ. 2566 - 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยประธานฯ อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณ พิจารณาให้ความสำคัญกับข้อเสนอคำของบประมาณของส่วนราชการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามระเบียบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการของส่วนราชการสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ภาคกลางให้มีความเจริญเติบโตและบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ข่าว : สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ภาพ : วรารัตน์  พรหมเสนา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์