ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)  ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 18 ม.ค. 2565 (จำนวนผู้เข้าชม  54)
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) เป็นประธานการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ 1/2565  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม และฝ่ายเลขานุการร่วม (สศช. สำนักงบประมาณ ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย) ณ ห้องประชุมโสมสวลี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom Meeting)

การประชุมครั้งนี้มีวาระเพื่อพิจารณาสำคัญ ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน รวมทั้งข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้ (1) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,222.7613 ล้านบาท รวมทั้งเห็นชอบแผนงานโครงการสำรองวงเงินรวม 1,299.4235 ล้านบาท (2.) เห็นชอบข้อเสนอแผนงานโครงการของส่วนราชการที่สอดคล้องกับร่างกรอบแผนพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2566 – 2570 ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการภาคใต้ จำนวน 166  โครงการ และแผนปฏิบัติการภาคใต้ชายแดน จำนวน 88 โครงการ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมโครงการที่จังหวัดได้นำเสนอในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2566 ไว้ด้วย สำหรับผลการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนดังกล่าวนี้ จะได้นำเสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่มีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานฯ ให้ความเห็นชอบต่อไป

ข่าว/ภาพ :  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์