ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์จัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อรับฟังความเห็นต่อ ร่าง หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
วันที่ 1 ธ.ค. 2564 (จำนวนผู้เข้าชม  8)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (กพม.) ได้จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความเห็นต่อ ร่าง หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (วิพากษ์หลักสูตร) ณ ห้องประชุมเดช สนิทวงศ์ สศช. โดยมีนายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการประชุม

การจัดทำ ร่าง หลักสูตรสำหรับฝึกอบรมวิทยากรและการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความเห็นดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการขยายผลการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยังยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 จากที่กำหนดไว้ 4 ครั้ง โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีองค์ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งมีบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและบริหารจัดการเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน อาทิ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาผังเมือง (กรมโยธาธิการและผังเมือง) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สศช. เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นต่อร่างหลักสูตรสำหรับฝึกอบรมวิทยากรการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Training of the Trainer)  

ความเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ สศช. จะนำไปประมวลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาร่างหลักสูตรดังกล่าวให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน และเหมาะสมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป

ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สศช.
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์