ประชุมประจำปี สศช.
วีดิทัศน์การจัดทำแผนฯ 13
 
Final Mission 4: Final Mission 4: มิติที่ 4 ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมการพัฒนาประเทศ
Final Mission 3: มิติที่ 3 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Final Mission 2: มิติที่ 2 โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
Final Mission 1: มิติที่ 1 พัฒนาภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย
TRANSFORM TO GOAL: 4 Mission Final - ภาพรวมแผน 13
วีดิทัศน์การประชุมประจำปี 2564 ของ สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์