ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 13 ต.ค. 2564 (จำนวนผู้เข้าชม  666)
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 นายดนุชา  พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สศช. ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สรุปความว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี แห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักร ต่างประจักษ์ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา ที่ได้ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระปัญญา ปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริน้อยใหญ่ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ ทั้งได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกัน ปวงอาณาประชาราษฎร์ต่างซาบซึ้งและระลึกอยู่เสมอว่า นับเป็นบุญอันประเสริฐโดยแท้ ที่ได้มีชีวิตอยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เปรียบประดุจดวงประทีปของแผ่นดินที่ส่องนำทาง สร้างความรุ่งเรืองแก่ชาติบ้านเมืองมายาวนานตลอดรัชสมัย ปวงข้าพระพุทธเจ้าจักน้อมนำแนวทางพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไป”

จากนั้น เลขาธิการ สศช. นำถวายความเคารพพร้อมยืนสงบนิ่ง น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 
ข่าว  : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์