ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
การประชุมเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ Country Programme ระหว่างไทยกับ OECD
วันที่ 20 ก.ย. 2564
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ Country Programme ระหว่างไทยกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ผ่านระบบประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อ "The Concluding Event of the OECD Thailand Country Programme” ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 โดยในงานได้มีการหารือทวิภาคีระหว่าง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) กับนาย Mathias Cormann เลขาธิการ OECD ตลอดจนการนำเสนอผลลัพธ์การดำเนินโครงการของหน่วยงานฝ่ายไทยที่ได้ร่วมงานกับ OECD ภายใต้ 4 สาขาความร่วมมือ  ได้แก่ (1) ธรรมาภิบาลภาครัฐและความโปร่งใส (Governance & Transparency) (2) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการแข่งขัน (Business Climate & Competitiveness) (3) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) และ (4) การเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth) ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลไทยกับ OECD ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อเริ่มดำเนินโครงการ Country Programme ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ดำเนินความร่วมมือในลักษณะดังกล่าว โดยมี สศช. และ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นหน่วยงานหลักในกำกับดูแลภาพรวมการดำเนินงานโครงการภายใต้ Country Programme

การประชุมแบ่งเป็นสองช่วง โดยในช่วงเข้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ดำเนินโครงการและผลลัพธ์ภายใต้ทั้งสี่เสาความร่วมมือ จากหน่วยงานฝ่ายไทย มีผู้แทนจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และ สศช. และในช่วงบ่ายเป็นการสรุปโครงการและผลการดำเนินงาน โดย สศช. กต. และผู้แทนจาก OECD

ในพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีฯ และเลขาธิการฯ OECD รองนายกรัฐมนตรีฯ ของไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือกับ OECD อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การปฏิรูปประเทศ และการบรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ในการดำเนินการ "เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย สู่สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" อาทิ การตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน" อาทิ การตะหนักถึงความสำคัญของนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อต่อสู้กับสภาวะโลกร้อน หรือการก้าวเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Decarbonization) ตลอดจนการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยโมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ซึ่งจะเป็นวาระสำคัญที่ไทยจะเน้นย้ำในช่วงการเป็นเจ้าภาพเอเปคในปีหน้า การสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำ  สร้างความเสมอภาคทางสังคม การต่อยอดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานเพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจในระยะยาว การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรและรองรับเศรษฐกิจ BCG รวมถึงการต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ ศูนย์กลางทางการขนส่ง และโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน และอุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคต การสร้างภูมิคุ้มกันและโอกาสแก่ผู้ประกอบการ SMEs ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ โดยประเด็นการพัฒนาภายใต้บริบทใหม่จะต้องเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุเป้าหมายระยะยาวของประเทศที่มุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์