ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม มอบอาหารกล่องให้ชุมชน
วันที่ 15 ก.ย. 2564 (จำนวนผู้เข้าชม  268)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 นางสาวลดาวัลย์  คำภา ประธานกรรมการมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบอาหารกล่อง จำนวน 200 กล่อง ให้กับชุมชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดสุนทรธรรมทาน (วัดแค นางเลิ้ง) และชุมชนจักรพรรดิพงษ์ ผ่านโครงการเปิดครัวปันข้าว ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การร่วมมอบอาหารกล่องในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ที่ได้ดำเนินการมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการบริจาคหน้ากาก Face Shield ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ อาทิ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสงฆ์ การบริจาคอาหารแห้งแก่ชุมชนวังแดง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จำนวน 135 ครัวเรือน และอาหารแห้งใส่ "ตู้ปันสุข สศช.” รวม 7 ครั้ง

มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตรจัดตั้งขึ้นในปี 2535 เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ด้านการพัฒนาประเทศของพระยาสุริยานุวัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศึกษาวิจัยประเด็นนโยบายสาธารณะในการพัฒนาประเทศ สร้างองค์ความรู้และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และผลงานทางวิชาเศรษฐศาสตร์ของพระยาสุริยานุวัตร เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และมูลนิธิฯ ได้ใช้บ้านของพระยาสุริยานุวัตรเป็นที่ทำการตลอดมา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์