ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. และ จังหวัดสุโขทัย ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
วันที่ 9 ก.ค. 2564 (จำนวนผู้เข้าชม  8)
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ นางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Project Coordination Committee :PCC) จังหวัดสุโขทัย ซึ่งนายขรรค์ชัย ดอนพิมพา นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี เป็นกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมศรีนคร ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย เพื่อพิจารณาให้ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมประมาณ 40 คน ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบซูม (Zoom) และในเวลา 13.30 น.- 16.00 น. นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี ได้เป็นประธานการสัมมนาเพื่อรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีฯ จากภาคประชาสังคมในพื้นที่ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โดยมีเข้าร่วมการประชุมประมาณ 100 คน

ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สศช. และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันนำเสนอสาระสำคัญของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) ความเป็นมาของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (Livable and Sustainable Future City : LSFC)  (2) วีดิทัศน์แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือ LSFC Guideline (Planning Guideline for Livable and Sustainable Future City)  (3) การวางแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีตามแนวทาง LSFC Guideline  (4) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566-2570  และ (5) กลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ LSFC Guideline และ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) โดยที่ประชุมเห็นชอบกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาล  นอกจากนั้นยังให้ความสำคัญในเรื่องความสามารถของเมืองในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง (Resilience)  การจัดการปัญหานกและมูลนกซึ่งสร้างผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข  โดยที่ปรึกษาฯ จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพิ่มเติม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง จัดทำข้อเสนอแผนงานและโครงการร่วมกับคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านทาง Facebook โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ มีความสมบุรณ์สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์