ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.และจังหวัดลำปาง ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
วันที่ 1 ก.ค. 2564 (จำนวนผู้เข้าชม  9)
สศช. และจังหวัดลำปาง ร่วมจัด การประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (PCC) และสัมมนารับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปางในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) (ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (PCC) จังหวัดลำปางซึ่งนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นกรรมการและเลขานุการ และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 120 คน ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบซูม (Zoom)

ในการประชุมครั้งนี้ ผู้แทนกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง สศช. และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันนำเสนอสาระสำคัญของโครงการและผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย (1) ความเป็นมาของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (2) การนำเสนอวีดิทัศน์แนวทางการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน หรือ LSFC Guideline (Planning Guideline for Livable and Sustainable Future City) (3) การวางแผนพัฒนาเทศบาลนครลำปางตามแนวทาง LSFC Guideline (4) (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปางในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566-2570 และ (5) กลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ  

ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปางในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (พ.ศ. 2566-2570) โดยที่ประชุมฯ เห็นชอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ (ร่าง) แผนฯ และให้ความสำคัญเรื่องความสามารถของเมืองในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง (Resilient) และการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานวัฒนธรรม  ซึ่งที่ปรึกษาฯ จะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเพิ่มเติม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้ง จัดทำข้อเสนอแผนงานและโครงการร่วมกับคณะทำงานวางแผนพัฒนาเมืองของเทศบาลนครลำปางในขั้นตอนต่อไป 

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผ่านทาง Facebook โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อให้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ ฯ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป


ข่าว/ภาพ : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์