ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดการประชุม ITA Workshop ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 
วันที่ 3 พ.ค. 2564
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ สศช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (NESDC ITA 2021 Workshop) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

การประชุมครั้งนี้ สำนักงานฯ ได้รับเกียรติจากนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และนายสมชัย ถิระวันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมอภิปรายกับนายวันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และแนวทางการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรของ สศช.

การประชุมได้ดำเนินการตามกำหนดการ โดยเริ่มจาก นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร ผู้บริหาร และบุคลากร ระดับผู้อำนวยการกอง หัวหน้าและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานต่างๆ ที่สนใจ จำนวนมากกว่า 100 คน และที่ประชุมได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย ความเป็นมา ความสำคัญ รายละเอียดของเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (Integrity and Transparency Assessment (ITA) และความเชื่อมโยงของ ITA กับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้รับรู้เกี่ยวกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐล่าสุด ทั้งในระดับประเทศและใน สศช. ตลอดจนได้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ ITA ในระยะต่อไปของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในแผนต่างๆ ในระดับประเทศ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ด้วย 

ในโอกาสนี้ คณะผู้จัดได้เชิญชวนผู้บริหารและประชาคม สศช. ทุกท่านที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การประเมิน ITA มีส่วนร่วมในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และเชิญชวนเครือข่ายร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส้วนเสียภายนอก ที่หน้าเว็บไซต์ สศช. (ตาม QR Code ที่แนบมาด้านล่างนี้) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังให้ สศช. สามารถบรรลุสู่เป้าหมายการประเมิน ITA ที่ระดับมากกว่าร้อยละ 90 หรือพัฒนาสู่ระดับที่ร้อยละ 95 ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ต่อไป

 ในช่วงสุดท้าย ผู้เข้าร่วมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเสนอประเด็นคำถามให้วิทยากรอภิปราย และที่ประชุมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมิน ITA ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับการประเมิน ITA ของ สศช. ทั้งในระดับประเทศและในระดับองค์กร ก้าวสู่การเป็นองค์กรภาครัฐยุคใหม่ ทีี่มีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และเป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 

ข่าว : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช. 
ภาพ : นายจักรพงศ์ สวภาพมงคล (กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการ)
           และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สศช.

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์