ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ลงพื้นที่ติดตามและถอดบทเรียนศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข ณ  ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
วันที่ 1 เม.ย. 2564 (จำนวนผู้เข้าชม  416)
เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2564 นางสาวจินางค์กูร   โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานของศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และเจ้าหน้าที่ร่วมคณะเดินทาง

รองเลขาธิการฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนความเห็นการดำเนินงานในการจัดการชุมชนเข้มแข็งของชุมชนแว้ง โดยมี นางสาวจุฑามณี  หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง และทีมงาน เข้าร่วมการหารือ ทั้งนี้ ชุมชนแว้งได้นำทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของตนเองมาเป็นทุนในการจัดการชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างโอกาสให้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันเป็นการ "สร้างโอกาส สร้างสุข” ใน 5 ด้าน ได้แก่   

โอกาสที่ 1 การจัดสวัสดิการชุมชน เป็นการจัดสวัสดิการครอบคลุมทุกกลุ่มวัย ทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชนแว้ง กองทุนผู้สูงอายุตำบลแว้ง กองทุนซารากัตมาตี (ช่วยเหลือ ดูแลการจัดการพิธีศพตามหลักศาสนาอิสลาม) เป็นการลดการพึ่งพาจากภายนอก เน้นการพึ่งพาจากคนในชุมชนกันเอง 

โอกาสที่ 2 การส่งเสริมการดูแล 13 กลุ่มประชากร เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี สามารถดูแลตัวเองอย่างมีความสุข โดยดูแลครอบคลุม ทุกวิธีการ ทุกมิติ ทุกกลุ่มประชากร เช่น "กลุ่ม Long Term Care ดูแลถึงบ้าน” มีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  โรงเรียนผู้สูงอายุ และกลุ่มดูแลผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น

โอกาสที่ 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อขจัดความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ชุมชนพึ่งตนเอง โดยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น กลุ่มขนมสตรีสร้างสุข กลุ่มปักผ้าวานีตา กลุ่มส้มโชกุน กลุ่มวิสาหกิจชาเจ๊ะเหม เป็นต้น  

โอกาสที่ 4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ประชากรแว้งทุกคนมีสิทธิและโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ศูนย์เด็กเล็กที่สอนมากกว่าหนังสือ โดยมีการสอนทักษะอื่น ๆ ในการใช้ชีวิต การสอนอ่านกีรออาตี (ฝึกอ่านอัลกุลอ่าน) กลุ่มอนาซิดกุมปัง ที่ใช้ดนตรีและวัฒนธรรมอิสลามในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น  

โอกาสที่ 5 การสร้างจิตอาสา ส่งเสริมให้คนทุกวัยเป็นจิตอาสา เพื่อเปลี่ยนสังคม สร้างคน สร้างโอกาส อาทิ กลุ่มเยาวชนสร้างสุขกำลังสาม  เป็นจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และจิตอาสาช่วยเหลือภัยพิบัติ

การสร้างโอกาสทั้ง 5 นี้ สำเร็จได้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และความร่วมมือร่วมใจของ 4 องค์กรหลักและผู้นำศาสนา โดย 4 องค์กรได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้พื้นที่เป็นศูนย์เชี่ยวชาญการสร้างโอกาสทางสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุข

จากนั้นคณะ สศช. ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการของชุมชนในการสร้างโอกาสต่าง ๆ ดังกล่าวข้าวต้น ณ มัสยิดส่งเสริมสุขภาพบ้านกรือซอ ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพคนในชุมชน กิจกรรมเลี้ยงปลา เพาะเห็ด เพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กในชุมชน สุดท้ายเยี่ยมชมโรงเรียนชาวนา และร่วมพูดคุยกับวิทยากรแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนชาวนา ที่บอกเล่าถึงกระบวนการฟื้นฟูนาร้างในอดีตของชุมชน มาสู่การทำเกษตรและการสร้างอาหารปลอดภัย สร้างรายได้และสร้างอาชีพ เป็นแหล่งรวมกิจกรรมความสามัคคี ร่วมแรง ร่วมใจ จนกระทั่งทุกวันนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญชุมชน   

ข่าว : โชโนรส  มูลสภา
ภาพ : สดุดี  พวงเงิน

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์