ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมหารือผู้ประสานงาน UN ประจำประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
วันที่ 26 มี.ค. 2564 (จำนวนผู้เข้าชม  607)
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ และกองศึกษาและวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ นางกีต้า ซับบระวาล (Mrs. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย (United Nations Sustainable Development Cooperation Framework: UNSDCF) ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำกรอบความร่วมมือ UNSDCF เพื่อเป็นกรอบความร่วมมือฉบับใหม่ทดแทนกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติฉบับปัจจุบันที่จะสิ้นสุดลงในปี 2564 โดยที่ประชุมเห็นร่วมกันว่ากรอบความร่วมมือ UNSDCF ควรมีความสอดคล้องและช่วยส่งเสริมการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและกรอบนโยบายหลักของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งอยู่ระหว่างการระดมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ สหประชาชาติจะร่วมหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อระดมความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ประเทศไทยควรให้ความสำคัญในการจัดทำกรอบความร่วมมือ UNSDCF ต่อไป

ข่าว  :  กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ :  เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์