ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ทีมบูรณาการกลางจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงาน ภายใต้ ก.บ.ภ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 14 ต.ค. 2563
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค พร้อมด้วยสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และกระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) หรือทีมบูรณาการกลาง ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมหลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโดรงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม CM Suite โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค โดยมีนายโสภณ  แท่งเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย นายสุพัฒน์  นาครัตน์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อบูรณาการเชิงพื้นที่ สำนักงบประมาณ บรรยายเรื่อง กฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย และกฎระเบียบ กระบวนการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค และนายชัยรัตน์  แก้วเพียงเพ็ญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย บรรยายเรื่อง การประสานแผนงานโครงการและการนำโครงการเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้กระบวนการ One Plan 

การประชุมครั้งนี้ ทีมบูรณาการกลางทั้ง 4 หน่วยงานได้ซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดของหลักเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองโครงการและเงื่อนไขต่างๆ โดยการซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย รวมทั้งได้แบ่งภารกิจหน้าที่และสรุปแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป


ข่าว/ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์