ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสถอดบทเรียนการบริหาร จัดการชุมชนท้องถิ่นบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 6 ต.ค. 2563
เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อถอดบทเรียนการนำใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน ที่นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้พูดคุยร่วมกับนางสาวจุฑามณี  หามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในประเด็นการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทั้งการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

นอกจากนี้ คณะจาก สศช. ได้เดินทางไปศึกษาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนชาวนา มัสยิดบ้านกรือซอ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการขับเคลื่อนงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไปสู่การปฏิบัติของ อบต.แว้ง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และความต้องการของชุมชนในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม


ข่าว : สุพัฒนา  ทองสุนทร 
ภาพ : โชโนรส  มูลสภา

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์