ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ประชุมระดมความเห็น ขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) เพิ่มศักยภาพบุคลากร นำ SEA ใช้วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
วันที่ 6 ต.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  38)
ในเดือนกันยายน ปี 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA ) จำนวน 2 ครั้ง โดยมีนางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานการประชุม 

สำหรับการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร เรื่อง การประเมินผลการฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ทั่วประเทศ ปี 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งผ่านการอบรมทางวิชาการด้าน SEA ที่ สศช.จัดฝึกอบรมให้ในปี 2562 แล้ว จำนวน 40 คน โดยเนื้อหาการประชุม เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็นปัญหาและอุปสรรคของการนำ SEA ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 1) ประสบการณ์การทำจัด SEA ทั้งในรายสาขาและเชิงพื้นที่ อาทิ โครงการ SEA โรงไฟฟ้าภาคใต้ โครงการ SEA 5 ลุ่มน้ำ และโครงการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 2) ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การสร้างความรู้ความเข้าใจในทุกระดับในภาคประชาชน หน่วยงานเจ้าของแผน และบริษัทที่ปรึกษา กระบวนการมีส่วนร่วม กลไกการขับเคลื่อน การบังคับใช้กฎหมาย และข้อเสนอการจัดทำ SEA ในปี 2563 ซึ่ง สศช.จะนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากที่ประชุมมาประเมินและวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของการจัดทำหลักสูตร SEA ที่ผ่านมา และจะนำไปพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ในปี 2563 ต่อไป

ส่วนการจัดประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพาเลซ 2 ชั้น 14 อาคาร 1 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 28 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ สศช. ซึ่งร่วมกันระดมความคิดเห็นในการทบทวนการทำกรอบแนวคิด ชื่อและนิยามของ SEA รวมทั้งคำสำคัญต่างๆ ในกระบวนการจัดทำ SEA เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเหมาะสมกับบริบทประเทศไทย รวมทั้งเพื่อนำมาพัฒนาแนวทาง SEA ต่อไป

การระดมความคิดเห็น ทั้ง 2 ครั้ง จะสามารถนำมาพัฒนาหลักสูตรในการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA ให้กับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำ  SEA รวมทั้งสิ้น 80 คน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2562 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้สามารถนำ SEA ไปใช้ในกระบวนการวางแผนและแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้มีสมรรถนะเชิงเทคนิค เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับ SEA และนำไปสู่การกำกับโครงการ SEA ได้อย่างถูกต้องและสามารถสะท้อนข้อเท็จจริงในพื้นที่ได้ต่อไป

ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี และ กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์