ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ ร่วมงาน “Thailand 2020s and Beyond: Building a Better Society Together”
วันที่ 25 ก.ย. 2563

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี ในหัวข้อ "Thailand 2020s and Beyond: Building a Better Society Together” ณ สามย่านมิตรทาวนฺ ฮอล์ 1 ชั้น 5 อาคารสามย่านมิตรทาวน์

นายดนุชา รองเลขาธิการ สศช. ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ได้กล่าวต้อนรับและเปิดงานประชุมวิชาการ โดยกล่าวถึงความเป็นมาของสถาบันฯ และการจัดงานครั้งนี้ว่า เนื่องด้วยสถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 โดยได้ดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะและการพัฒนา ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อเป็นการสรุปและเผยแพร่ผลการดำเนินการของสถาบันฯ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านนโยบายสาธารณะของประชาชน สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) จึงจับมือภาคีเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการประจำปี หัวข้อ "Thailand 2020s and Beyond: Building a Better Society Together” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปและเผยแพร่ผลงานและผลการศึกษาวิจัยในโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและนำเสนอเครื่องมือและแนวทางใหม่ สำหรับการออกแบบและพัฒนานโยบายสาธารณะ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านนโยบายสาธารณะ และการพัฒนาของภาคีต่างๆ และประชาชน

ต่อจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการ สศช. ได้กล่าวปาฐกถา เรื่อง "วิวัฒนาการของนโยบายสาธารณะและการพัฒนาประเทศไทยจากอดีตสู่อนาคต” ที่เป็นแนวทางหลักในการนำมาสู่การจัดตั้งสถาบันฯ ภายใต้มูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร สศช. โดยมุ่งเน้นการทำงานด้านการวิจัยพัฒนาและออกแบบนโยบายเพื่อการพัฒนาระยะยาวที่ยั่งยืนของประเทศ คู่ขนานไปกับ สศช. โดยเน้นย้ำความสำคัญของการใช้เครื่องมือใหม่ การรับฟังเสียงใหม่ และเปิดมุมมองใหม่ เพื่อให้เกิดการสร้างสังคมที่ดีขึ้นผ่านกระบวนการด้านนโยบายสาธารณะและการพัฒนาที่ดีขึ้น 

ทั้งนี้ ดร.นพ.สรภพ  เกียรติพงษ์สาร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา กล่าวว่า สถาบันฯ ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นคลังสมองและห้องปฏิบัติการทางนโยบายของประเทศ โดยแนวคิดในการจัดงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งนี้ มุ่งเน้นไปที่แนวคิดการสร้างสังคมที่ดีขึ้นร่วมกันใน 3 ประเด็นหลักที่สถาบันฯ ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ (1) Thailand 2020s and Beyond : Building a Resilient Society  (2) Thailand 2020s and Beyond : Building a Sustainable Society และ (3) Thailand 2020s and Beyond : Building a Trust and Data-Driven Society     


ข่าว  : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์