ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
"สภาพัฒน์ฯ" ร่วมกับ "UN" จัดประชุมสัมมนาการประเมินผลกระทบโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจและสังคม  สร้างความร่วมมือไทย-อาเซียน มุ่งเน้นการฟื้นฟูศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน
วันที่ 25 ก.ย. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  57)
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ (กปร.)  ร่วมกับองค์การสหประชาชาติ จัดการประชุม Thailand and ASEAN Socio-Economic Impact Assessment of COVID-19 and Sustainable Recovery  ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุริยนต์  ธัญกิจจานุกิจ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน และ Mr. Thomas Davin ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทย (UNICEF) เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม และมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม

ที่ประชุมได้หารือถึงผลสรุปสำคัญของการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด-19 โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตในปัจจุบันและอนาคต ผ่านข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในระยะต่าง ๆ ตลอดจนการคำนึงถึงการเติบโตที่ยืดหยุ่นและสมดุล สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่ประชุมยังได้หารือถึงแนวทางการฟื้นฟูประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างบูรณาการ ให้ประเทศไทยสามารถ "ล้มแล้วลุกไว” (Resilience) ด้วยการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การพัฒนาทุนมนุษย์ และการปรับปรุงปัจจัยพื้นฐานให้เข้มแข็งเพื่อต่อยอดการพัฒนา 
นอกจากนี้ ยังได้มีการหารือถึงการประเมินผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีต่อประเทศไทยในมิติของตลาดแรงงาน มิติผู้ประกอบการรายย่อยและอุตสาหกรรม และมิติการเกษตร โดยในภาพรวม มาตรการเพื่อลดผลกระทบจำเป็นต้องอาศัยการยกระดับกลไกความคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ เน้นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อหาตลาดใหม่สำหรับภาคธุรกิจ และเพื่อเพิ่มพูนผลิตภาพทางการเกษตร ตลอดจนการใช้ฐานข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อเชื่อมโยงและติดตามแนวโน้มภาพรวมของตลาดสินค้าและบริการ 
ที่ประชุมยังได้ร่วมหารือถึงผลกระทบในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยกลุ่มคนเปราะบาง สตรีและแรงงานอพยพ ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาด ประเทศสมาชิกจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการเยียวยาและฟื้นฟูอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการสร้างโอกาสในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน การกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจผ่านการลดการพึ่งพาจากการส่งออก การลดความเหลื่อมล้ำระหว่างกันด้วยการลงทุนในมนุษย์อย่างรอบด้าน ตลอดจนความมุ่งมั่นที่ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้บริบทหลังยุคโควิด-19 อันจะช่วยสนับสนุนให้ภูมิภาคอาเซียนกลับมาเติบโตได้อย่างครอบคลุมและยั่งยืน 

ข่าว : กองยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
ภาพ : กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์