ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช.จัดรับฟังความเห็นปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ เตรียมเสนอที่ประชุมร่วมฯ กำหนดแล้วเสร็จ 28 ก.ย. 63
วันที่ 22 ก.ย. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  54)
เมื่อวันที่ 2-3 กันยายน 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยกองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (กยป.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศหรือผู้แทนคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่าง ๆ ผู้แทนภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑,๕๐๐ คน

สำหรับรูปแบบการประชุม แบ่งเป็นการรับฟังความคิดเห็นใน 13 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ด้านการเมือง (2) ด้านกฎหมาย (3) ด้านสาธารณสุข (4) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (5) ด้านเศรษฐกิจ (6) ด้านสิ่งแวดล้อม (7) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (8) ด้านยุติธรรม (9) ด้านพลังงาน (10) ด้านสังคม (11) ด้านศึกษา (12) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และ (13) ด้านบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีประสบการณ์แต่ละด้าน เป็นวิทยากร 

การรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐสภาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ได้มีมติเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยให้ขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูป และให้คณะกรรมการปฏิรูปดำเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่แต่งตั้งกรรมการปฏิรูปเพิ่มเติม ประกอบกับเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครม.ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน ทำให้คณะกรรมการปฏิรูปทุกคณะต้องดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กันยายน 2563


ข่าว/ภาพ : กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์