ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุม “การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565 เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ” พร้อมทบทวนแผนแม่บทฯ รองรับ New Normal
วันที่ 21 ส.ค. 2563
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565 เพื่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ" และบรรยายเรื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ความท้าทายใหม่" ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแกรนด์ เซ็นทารา แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน และผู้แทน รวมถึงหน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้งสามระดับ ประมาณ 70 หน่วยงาน รวมประมาณ 400 คน เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการร่วมจัดลำดับความสำคัญโครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 4 ต่อเนื่องจากการประชุมในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อดำเนินการตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

สำหรับการพิจารณาทบทวนแผนแม่บทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนั้น สศช. ได้ดำเนินการศึกษาและประเมินสถานการณ์ในการรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้เครื่องมือ PESTLE และ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดย สศช.จะนำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ ครม. ตามขั้นตอนต่อไป

ข่าว: กุลนันทน์  ยอดเพ็ชร
ภาพ: เมฐติญา  วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์