ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมระดมความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ครั้งที่ 1 “การพัฒนาเกษตรยั่งยืน”
วันที่ 18 ส.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  101)
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวิชญายุทธ  บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิด การประชุมระดมความเห็น (Focus group) ครั้งที่ 1 การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ เรื่อง "การพัฒนาเกษตรยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส กรุงเทพฯ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 20 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สศช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (2560 - 2565) สู่การปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาเกษตรยั่งยืน จึงได้จัดการประชุมในรูปแบบระดมความเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในด้านต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนนั้น มีการกำหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาภาคเกษตรที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยมุ่งเน้นความสำคัญไปที่การปรับโครงสร้างภาคเกษตรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและมูลค่า/คุณค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรบนฐานความรู้ ต่อยอดด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การสร้างความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนา 

ทั้งนี้การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ถึง 2 ยุทธศาสตร์ด้วยกัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาและติดตามการขับเคลื่อนที่ผ่านมาโดย สศช. มีข้อค้นพบเบื้องต้นที่เป็นปัญหาในการขับเคลื่อนทั้งในเรื่องของนิยามของเกษตรยั่งยืนที่ค่อนข้างกว้าง มองความสมดุลในทุกมิติ แต่การแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และเกษตรทฤษฎีใหม่ มีความซ้ำซ้อนกันในทางปฏิบัติ ทำให้วัดข้อมูลความสำเร็จได้ยาก การเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรยั่งยืนกระจุกตัวอยู่เฉพาะเกษตรอินทรีย์ อีก 4 ประเภท ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร รวมถึงมีกลไกระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ขาดการบูรณาการการทำงาน

ข่าว : กองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์