ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดอบรมการวางแผนจากล่างขึ้นบนด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ “จากบทเรียนฐานรากสู่การออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
วันที่ 7 ส.ค. 2563
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นางสาววรวรรณ  พลิคามิน ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมการวางแผนจากล่างขึ้นบนด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ : จากบทเรียนฐานรากสู่การออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Deliberative Bottom-up Planning : From Lesson Drawing to Inclusive Policy Design) ซึ่งจัดโดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง 511 สศช.  โดยฝึกอบรมบุคลากรของ สศช. จำนวนประมาณ 50 คน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 และนางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน กล่าวปิดการฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและแนวทางการออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Inclusive Policy Design) ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสำคัญเป็นอย่างมากในระดับสากล เพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะจากสหประชาชาติ และการวางแผนจากล่างขึ้นบนด้วยกระบวนการปรึกษาหารือ (Deliberative Bottom-up Planning) ในฐานะกลไกสำคัญในการออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังดังกล่าว อีกทั้งมุ่งเสริมสร้างทักษะการออกแบบนโยบายที่สังเคราะห์จากบทเรียนในพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ รวมถึงทักษะที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ การเป็นกระบวนกรในการปรึกษาหารือ (Deliberative Facilitator) การเป็นตัวกลางในการตีความมุมมองที่หลากหลาย (Interpretive Mediator) และการเป็นผู้วิพากษ์อย่างฉันมิตร (Critical Friend) เพื่อให้การถอดบทเรียนจากพื้นที่ต้นแบบเกิดสัมฤทธิ์ผลสูงสุด บนฐานของหลักการนับรวม ทั่วถึง และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ทั้งนี้ การฝึกอบรมจะช่วยให้บุคลากรของ สศช. มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการและแนวทางการออกแบบนโยบายที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และการวางแผนจากล่างขึ้นบนด้วยกระบวนการปรึกษาหารือมากขึ้น ตลอดจนสามารถเป็นนักออกแบบนโยบายที่มีทักษะในการสังเคราะห์บทเรียนในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือ การเป็นตัวกลางในการตีความมุมมองที่หลากหลาย และการเป็นผู้วิพากษ์อย่างฉันมิตร 

ข่าว : รวีวรรณ  เลียดทอง
ภาพ : เมฐติญา  วงษ์ภักดี / อภิชาติ  แดงดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์