ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “มุมมองคนรุ่นใหม่ : แนวทางการพัฒนาประเทศภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เปิดพื้นที่ระดมความเห็นคนรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศ
วันที่ 24 ก.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  6)
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาไท จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มุมมองคนรุ่นใหม่ : แนวทางการพัฒนาประเทศภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” โดยมี นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะของคนรุ่นใหม่ต่อแนวทางการพัฒนาประเทศด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม บนพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากโควิด - 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม และทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคนรุ่นใหม่ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

โดยในงานได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และอดีตเลขาธิการ สศช. ขึ้นกล่าวให้ข้อคิดแก่ที่ประชุมในหัวข้อ "มุมมองการพัฒนาสำหรับคนรุ่นใหม่” พร้อมทั้งมีกรรมการของมูลนิธิพัฒนาไทให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็น ได้แก่ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอดีตเลขาธิการ สศช.  นายพายัพ พยอมยนต์ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ และนางวณี ปิ่นประทีป ร่วมด้วยผู้เข้าประชุมจากเครือข่ายเยาวชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 80 คน 

การประชุมช่วงเช้าเป็นเวทีเสวนา "คนรุ่นใหม่ พลังอนาคต พลังสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาประเทศสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางสาวเอด้า  จิรไพศาลกุล กรรมการผู้จัดการเทใจดอทคอม และผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่าย Thai Young Philanthropist Network (TYPN) นายศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel/Locall.bkk และเครือข่าย "สาธารณะ” ม.ล. จิรทิพย์  เทวกุล นักวิจัยศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะทำงานเครือข่ายยังธน นายเมฆ  สายะเสรี สถาปนิกชุมชน บริษัทครอสแอนด์เฟรนด์ จำกัด และเครือข่ายยังธน และนายสุรนาถ  แป้นประเสริฐ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง และเครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง ดำเนินรายการโดย ดร.ศิญาณี  หิรัญสาลี อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยอึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ก่อตั้ง The TSIS Limited Partnership เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกับวิทยากรกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทขับเคลื่อนสังคม ได้แก่ การช่วยสร้างหลักประกันทางสังคมให้กลุ่มเปราะบางในช่วงวิกฤติการณ์โควิด - 19 ผ่านแพลตฟอร์มระดมทุนออนไลน์ที่มีความโปร่งใส การกระจายรายได้และลดผลกระทบทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนฐานรากผ่านทางธุรกิจเพื่อสังคม และการเชื่อมร้อยเครือข่ายเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามามีบทบาทเป็นพลังทางสังคม และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
 
ขณะที่ช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความเห็นคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศภายหลังเหตุการณ์โควิด–19 นำเสนอต่อผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท กล่าวปิดการประชุมโดย นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ทั้งนี้ ประเด็นความเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประชุมวันนี้ จะถูกรวบรวมและนำมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาด้านการเสริมสร้างพลังทางสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การสร้างความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ข่าว : รุ่งนภา  เพ็ชรพรหมศร กองยุทธศาสตร์การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม(กสท.)
ภาพ : อภิชาติ  แดงดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์