ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมแนะนำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน  ณ จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 23 ก.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  13)
โครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ได้รับจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ประกอบด้วย (1) สร้างต้นแบบกลไกและกระบวนการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน (2) พัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และ (3) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนของ 6 เมืองนำร่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จภายใต้ โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต (Sustainable Future City: SFC) (ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศช. และ JICA ระหว่างปี 2558-2561) โครงการพัฒนาเมืองฯ ได้คัดเลือกเมืองนำร่อง 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี และเทศบาลเมืองลำปาง เพื่อร่วมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับท้องถิ่นในการกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและแผนงานโครงการในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายเอนก  มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมร่วมกับนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแนะนำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินงานพัฒนาในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีเป็นพื้นที่ดำเนินการในปี 2563 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง และท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันการศึกษาและผู้แทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย รวม 70 คน โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย (1) การแนะนำโครงการพัฒนาเมืองในอนาคตให้   น่าอยู่อย่างยั่งยืน นำเสนอขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน และ (2) ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนและเข้าร่วมกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองฯ ต่อไป

ในช่วงบ่าย สศช. ได้ประชุมหารือกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ในเรื่องขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาเมืองในอนาคตให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยนายเอนก มีมงคล รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานร่วมกับนายอธิราช วรรณา รองนายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 50 คน จากสำนักและกองต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เช่น สำนักปลัดเทศบาล สำนักการศึกษา สำนักการช่าง กองวิชาการและแผนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองสวัสดิการสังคม กองคลัง เป็นต้น

ข่าว /ภาพ :กองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์