ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน SDGs ประสาน “รัฐ-เอกชน-ประชาสังคม” ขับเคลื่อนไทยสู่ความยั่งยืน 
วันที่ 17 ก.ค. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  12)
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563 ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล 

สำหรับมติการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ (1) รับทราบความคืบหน้าในการขับเคลื่อน Thailand’s SDGs Roadmap ที่ สศช. ดำเนินการร่วมกับภาคีการพัฒนาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้แก่คนในประเทศ และการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจ ทั้ง SMEs และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อสร้างผลตอบแทนกลับสู่สังคม ตลอดจนการสร้างความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในระยะ 20 ปี เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็ง ความมั่นคง และความยั่งยืนไปพร้อม ๆ กัน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำถึงการลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมในทุกมิติ

(2) เห็นชอบในหลักการการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบ SDGs และ SDG Targets เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อน SDGs และให้การดำเนินงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบในหลักการการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่สหประชาชาติกำหนดเป้าหมายไว้ และ

(3) มอบหมายให้ สศช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขับเคลื่อน SDGs ระดับพื้นที่ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบการคัดเลือก 9 จังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อน SDGs ได้แก่ กาฬสินธุ์ นราธิวาส น่าน ยโสธร เลย ลพบุรี เพชรบุรี สุราษฏร์ธานี และฉะเชิงเทรา รวมทั้ง 5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบจ.กระบี่ อบต.บ้านไร่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และเทศบาลตำบลวังไผ่ 

ทั้งนี้ ประธานอนุกรรมการฯ ได้ขอให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยขอให้ สศช. เป็นกำลังสำคัญและเป็นแกนกลางหลักในการประสานและเร่งรัดดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ประเทศไทยได้อนุวัติไว้กับสหประชาชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์