ข่าวสาร/กิจกรรม
สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขับเคลื่อนการทำงานของวุฒิอาสาธนาคารสมอง 
วันที่ 8 ก.ค. 2563
สภาพัฒน์ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แนะนำวุฒิอาสาธนาคารสมองแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน เพื่อให้หน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีโอกาสเชิญวุฒิอาสาธนาคารสมองไปเป็นที่ปรึกษา วิทยากร ตลอดจนช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานกับภาคประชาสังคมในพื้นที่

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563 นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ สศช. นายเฉลิม  อภิวาท ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เข้าพบนางสาวนุชนาถ  ประทีปธีรานันต์  และนายพรพจน์  บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัด คลังจังหวัด และแรงงานจังหวัด เพื่อชี้แจงบทบาท ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงานของธนาคารสมองและวุฒิอาสาธนาคารสมอง รวมทั้งหารือถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้วุฒิอาสาฯ เข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายการทำงานของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางจังหวัดให้ความสนใจและจะพิจารณาเชิญเข้าเป็นกรรมการตามความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ คณะจาก สศช. และวุฒิอาสาได้ร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของวุฒิอาสาฯ กับนายธนชัย  วงศ์สุขชัยกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน และคณะในการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของวุฒิอาสาฯ มาช่วยสนับสนุนการทำงานของชุมชนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเข้าร่วมเวทีชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติของชุมชน ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาประเทศ และความต้องการของชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเรียน กับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ในพื้นที่ เพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ณ อบต. เกาะเรียน 

จากการหารือร่วมกับผู้บริหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ อบต.เกาะเรียน พบว่า ในระยะที่ผ่านมา ทั้ง ๒ องค์กรได้มีการทำงานร่วมกับวุฒิอาสาฯ อยู่แล้ว ทั้งเรื่องวัฒนธรรมและการเงินท้องถิ่น รวมทั้งมีการเชิญวุฒิอาสาฯ เข้าร่วมทำงานในคณะกรรมการต่างๆ บ้างแล้ว ซึ่งคาดว่าในระยะต่อไปจะมีการทำงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น  

ในโอกาสนี้คณะจาก สศช. ยังได้ศึกษาผลการขับเคลื่อนงานของวุฒิอาสาฯ อาทิ ชุมชนขนมไทยบ้านต้นสะตือสามต้น (บ้านป้ามะลิ) พื้นที่ชุมชนวัดช่างทอง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข่าว : วิภาวดี  ชวนบุญ
ภาพ : วีณา  เตชะศิริสวัสดิ์

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์