ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
รองนายกฯ สมคิด หารือ “กก.กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ฯ” แก้ไขฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากภัยโควิด-19 ยกเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง-ทันสมัย สร้างงานสร้างรายได้ประชาชน
วันที่ 30 เม.ย. 2563 (จำนวนผู้เข้าชม  21)
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ดร.สมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้บริหารสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการฯ  อาทิ นายประสงค์  พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายลวรณ  แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ ห้องประชุม 521 สศช.

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดอำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเฉพาะในส่วนของแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กรอบวงเงิน 400,000 ล้านบาท ที่ต้องเร่งดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 โดยรองนายกฯ เน้นย้ำ 2 ประเด็นสำคัญต่อคณะกรรมการฯ ได้แก่ (1) การวางหลักการการใช้เงินเพื่อสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและทันสมัย กระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชน และ (2) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายและดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่มีความชัดเจน เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีความเข้าใจและดำเนินการในทิศทางเดียวกัน 

ดร.สมคิด กล่าวด้วยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้รายได้ของประเทศไทยจากการส่งออกและการท่องเที่ยวลดน้อยลง การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยจึงขึ้นอยู่กับ 2 ตัวแปร คือ การใช้จ่ายของภาครัฐ และเศรษฐกิจชุมชน ดังนั้น เพื่อให้ประเทศผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้ ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือเพื่อเป้าหมายเดียวกัน คือการสร้างดุลยภาพระหว่างการส่งออกและเศรษฐกิจชุมชน โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการฯ จะวางกรอบนโยบาย รับฟังความคิดเห็นของภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกส่วนราชการนำไปประกอบการเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณต่อไป  

ข่าว : กุลนันทน์ ยอดเพ็ชร
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์