ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ มอบหมาย สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ประกอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 2 เม.ย. 2563
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล โดยคณะกรรมการฯ มี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ

สำหรับผลการประชุม คณะกรรมการฯ ได้รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562  และได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การมองเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาจากรายงานสรุปการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562  และรายงานสถานการณ์บรรลุเป้าหมายในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (2) การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายแผนแม่บทฯ โดยจะต้องร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย (3) การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของโครงการสำคัญที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมายและผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของโครงการสำคัญ และ (4) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงานตามงบบูรณาการฯ โดยทุกหน่วยงานจะต้องบรรจุโครงการสำคัญจากขั้นตอนข้างต้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานตามกระบวนการจัดทำงบประมาณ  

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ทั้ง 3 ระดับ และสำนักงบประมาณ เพื่อเริ่มจัดทำโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 รวมทั้งคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐนำโครงการที่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 และดำเนินการตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต่อไป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำความสำคัญกับการพิจารณาสถานการณ์และบริบทของโลกที่กระทบต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติของภาคส่วนและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ สศช. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญแผนงาน/โครงการ/มาตรการต่าง ๆ เพื่อประกอบการปรับปรุงทบทวนแผนแม่บทฯ ตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติตามบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงต่อไป

คณะกรรมการฯ ยังเห็นชอบการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการขยายระยะเวลาการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ ครม. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการปฏิรูปประเทศครบทุกด้าน ตามความเห็นของที่ประชุมร่วมประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ รวมทั้งคณะกรรมการฯ ได้เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดำเนินการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศตาม มติ ครม. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ต่อไป นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทราบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการขับเคลื่อนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป

ข่าว : กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
ภาพ : ธนเทพ  ปลายแก่น
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์