logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประเกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ - สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร

(3 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิง จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ&

(1 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่กล้องถ่ายภาพพร้อมเลนส์ 

(1 มี.ค. 2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อข้อมูล Global Trade Atlas 

(1 มี.ค. 2564)

ประกาศ  สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564

(26 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิง จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจ

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างผลิตวารสารเศรษฐกิจและสังคม ปี 2564 ในรูปแบบ E-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมการสนับสนุนภารกิจการขับเคลื่อนเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดชลบุรี

(25 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนมกราคม ๒๕๖๔โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(24 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.พ. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 [50] 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!