logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (

(13 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการต่างจังหวัด และต่างประเทศ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง และเมืองหงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสารการเงินธนาคาร (Money & Banking) สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างผลิตวีดิทัศน์ประชุมประจำปี 2563 ของ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ก.ค. 2563)

ประกาศ สพน. ผลผู้ขนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย 2563 - มิถุนายน 2563)

(8 ก.ค. 2563)

ประกาศราคากลาง การจ้างจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดัชนีวัดรูปแบบบุคลิกภาพ MBTI® สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ของ สศช.

(8 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง จ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เรื่องความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 ก.ค. 2563)

ประกาศสัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563

(30 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 5 และอาคาร 6

(30 มิ.ย. 2563)

ประกาศ สพน. ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในราชการ โดนวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ฝจท.)

(26 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 [49] 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!