logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโถสุขภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์สี (กปร.)

(19 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(18 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คู่กับสมเด็จพระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และท่านเลขาธิการ สศช. เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(16 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม สำหรับโครงการจัดเวทีหารือเชิงนโยบาย (Policy Forum) เพื่อการหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์การ เพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) กับ สศช. โดยวิธีเฉพาะเจาะ

(16 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ/จ้าง/เช่า สำหรับโครงการจัดการประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจไทย - เมียนมา ว่าด้วยการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ   ทวายระยะแรกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พานพุ่มดอกไม้และจ้างทำผ้าระบาย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี ๒๕๖๓ และแนวโน้มปี ๒๕๖๓ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง (ฝบป.)

(15 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่    จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไส้กรองน้ำดื่ม 

(10 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างผลิตวีดิทัศน์สร้างความรู้ความเข้าใจ หัวข้อ  การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มิ.ย. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มิ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 [47] 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!