logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จั

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะ

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนธันวาคม ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.พ. 2564)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(5 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(5 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนและสอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ จังหวัดสมุทรสาคร&nb

(5 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาภาคเกษตรฯ

(5 ก.พ. 2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2563 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2563 

(5 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(5 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(4 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุมสำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้กลไก ก.บ.ภ. และ อ.ก.บ.ภ. ปี

(3 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพื่อใช้ประกอบการประชุมรัฐสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(3 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะ

(3 ก.พ. 2564)

ประกาศ  สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564  

(31 ม.ค. 2564)

ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 พอร์ต จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(29 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดระบบไมโครโฟน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(29 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในภารกิจยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเพิ่มเติม จำนวน 1 คน (นางสาวปัทมา มุกดาม่วง)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(28 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการเว็บไซต์ออกแบบเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ม.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!