logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนการเสนอราคาจ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง รวมทั้งกำจัดหนู สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.) ประจำปีงบประมาณ 2565

(23 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ สำหรับจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2564)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2564)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 ก.ย. 2564)

ราคากลาง การซื้ออุปกรณ์ Tablet จำนวน 8 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 72 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ IP Phone ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization) การถ่ายระดับเป้าหมายการพัฒนาตามหลักการการของแผน ๓ ระดับ ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร สศช. (ส่วนกลาง และอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 ก.ย. 2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้ออุปกรณ์ Tablet จำนวน 8 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(22 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดทำระบบสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเชิงพื้นที่ในจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องผ่านระบบประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่ ณ จังหวัดพังงา ภายใต้โครงการจัดประชุมการติดตามและการขับเคลื่อนการใช้ประโ

(20 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เช่าห้องประชุม สำหรับจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานในพื้นที่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการจัดประชุมการติดตามและการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากดัชนี HAI ในระดับจัง

(20 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 12 (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ย. 2564)

ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(20 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 [45] 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!