logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสำรวจโครงสร้างสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจหลังจากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 เพื่อจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี ๒๕๖๔

(30 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กลุ่มจังหวัดภาคใต้  โดยวิธีเฉพาะเจา

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงานเพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กลุ่มจังหวัดภาคใต้  โดยวิธีเฉพาะเจา

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างถ่ายเอกสาร เช่าห้องประชุม สำหรับจัดอับรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ และการใช้แบบจำลองพลวัตระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างถ่ายเอกสาร เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง โดย

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมระดมความเห็นกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศ สพต. ผู้ชนะการเสนอราคา เช้าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศ สพต. ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก แมลง รวมทั้งกำจัดหนู ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สศช. (ส่วนกลาง และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลางจังหวัดนนทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ Tablet จำนวน 8 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 72 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างล่ามแปลภาษา สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ รวมพลังวุฒิอาสา สุรินทร์

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ สำหรับการประชุมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 กลุ่มจังหวัดภาคใต้

(29 ก.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะจ้างส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2564

(29 ก.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!