no insert title on tag images
ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครงาน
หน้าหลัก >> ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวสาร/กิจกรรม

not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานชี้เหตุจำเป็นต้องปฏิรูป วางกรอบการปฏิรูป  เร่ง ซ่อม สร้าง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

(7 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

กรอบแนวคิด เรื่อง แผนปฏิรูปเศรษฐกิจไทย

(7 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. ร่วมสร้างความเชื่อมโยงการปฏิรูปและการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ

(6 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. จัดอบรมพนักงานราชการ เน้นเสริมสร้างความมั่นใจการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม

(6 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

เลขาธิการ สศช. นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2560

(2 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

(2 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. จัดสัมมนา  ระบบการประเมินผลกระทบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศ

(2 พ.ย. 2560)
not insert alt on tag images

การประชุมคณะทำงานร่วมเฉพาะกิจระหว่างไทย-เมียนมา ภายใต้โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง

(31 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

แนวทางการปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้

(24 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน : การบริหารกำลังคนภาครัฐ

(24 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาแนวทางการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(24 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ร่วมพิจารณาประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(20 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ร่วมกำหนดแนวทางรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปเศรษฐกิจไทย 

(20 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เน้น 7 ประเด็น มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า 

(19 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ประชุมนัดแรก

(18 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

ปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพื้นที่ต้นแบบขยายผลความสำเร็จทั่วประเทศ 

(18 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประชุมนัดแรก

(17 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

คณะผู้บริหาร สศช. ร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

(16 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

สศช. จัดบรรยาย  Design Thinking เพิ่มสมรรถนะข้าราชการบรรจุใหม่ NESDB Future Team รุ่นที่ 6 

(11 ต.ค. 2560)
not insert alt on tag images

เลขาธิการฯ บรรยายเรื่อง  ทิศทางและความท้าทายของการพัฒนาประเทศไทยตามนโยบาย 4.0

(10 ต.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41] 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!