logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   จ้างพิมพ์รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพิมพ์รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๖๔ และแนวโน้มปี ๒๕๖๕ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำเสริมแรงดัน (BOOSTER PUMP) พร้อมติดตั้ง อาคาร 5

(23 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(23 มี.ค. 2565)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 มี.ค. 2565)

ประกาศราคากลางงานจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(23 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาว-ดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(22 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

(21 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารงานและการบริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล (Smart Office for Digital Government) โดยวิธีคัดเลือก

(17 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) และการประชุมร่วมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

(16 มี.ค. 2565)

ประกาศราคากลาง โครงการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี 2564 และ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2564

(16 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(10 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ 27 เดือนมีนาคม 2565

(9 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมระดมความเห็นร่างแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

(9 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม และเช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมระดมความเห็นร่างแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(9 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี (กทว.)

(8 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 มี.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 [33] 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!