logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อมูล CEIC (Data Time Series) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสาร ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ณ จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ม.ค. 2564)

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาโครงการการพัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อสนับสนุนการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดดิสก์ Hard Disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์เอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญฯ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจกันดอกไม้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนมกราคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ เช่าห้องประชุมและเช่าอุปกรณ์ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีหารือเพื่อการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor Forum : ECF) ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้แผนงาน&nb

(13 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 5 และเอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 ม.ค. 2564)

ประกาศ สพน. เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 63 - ธ.ค. 63)

(12 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จังหวัดนครศรีธรรม

(7 ม.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 ม.ค. 2564)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ ๔๘ พอร์ต จำนวน ๔ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(7 ม.ค. 2564)

ประกาศ  สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564

(31 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(30 ธ.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(30 ธ.ค. 2563)

ประกาศเปลี่ยนแปงแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาประเด็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 

(30 ธ.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!