logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดประชุมภายใต้ค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ

(20 มิ.ย. 2565)

ประกาศราคากลางงานจ้างจัดประชุมภายใต้ค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

(20 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(17 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการสร้างการตระหนักรู้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อร่วมพลิกโฉมประเทศไปสู่ความยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และจ้างประดับผ้าระบาย สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

(16 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(16 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับจัดโครงการฝึกอบรม NESDC Future Team รุ่นที่ ๙ การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ  การสื่อสารสำหรับการทำงานเป็นทีมฯ

(14 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตรและเลขาธิการ สศช. เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์จุลสารธนาคารสมอง ฉบับที่ ๒๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มิ.ย. 2565)

เช่าห้องประชุมสำหรับจัดการประชุมและเสวนาระดมความคิดเห็นประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(7 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคาร 5 และอาคาร 6 

(7 มิ.ย. 2565)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(7 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(6 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฯ

(6 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปดำเนินโครงการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (ในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน) ฯ

(6 มิ.ย. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มิ.ย. 2565)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน

(2 มิ.ย. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 [27] 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!