logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

(16 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(15 ก.พ. 2564)

ประกาศราคากลาง ซื้อข้อมูล Emerging Markets Information Service (EMIS) ปีที่ 2

(15 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  ซื้อโปรแกรม SPSS สำหรับใช้ในภารกิจงานของกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(11 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองเอกสาร พิมพ์ตราสำนักงานฯ พิมพ์ตราครุฑ เพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 ก.พ. 2564)

ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 พอร์ต จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10 ก.พ. 2564)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 48 พอร์ต จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการเดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ 

(9 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒ แบบปริมาณลูกโซ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี จำนวน 1 งาน

(9 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 4/2563

(9 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  รวมพลังวุฒิอาสาธนาคารสมองภาคเหนือ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพา

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุม อ.ก.บ.ภ. ภาคกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์ตู้เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ จั

(8 ก.พ. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการเดินทางไปจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามและประเมินผลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑ ณ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะ

(8 ก.พ. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 [26] 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!