logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม และเช่าห้องประชุม สำหรับการประชุมระดมความเห็นร่างแผนฯ 13 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

(9 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์สี (กทว.)

(8 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อเข้าคลังพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 มี.ค. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดพิมพ์รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔ 

(7 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2565)

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปิดฝ้าเพดานและทำช่องเซอร์วิสภายในอาคารสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2565)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(4 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 9 เครื่อง และรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(4 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และเช่าห้องประชุม สำหรับจัดประชุมระดมความเห็นร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)ระดับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ 

(4 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนชุดตัวล็อคประตูกระจกห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร ๑ ชั้น ๔

(4 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนท่อประปาบริเวณอาคารหอประชุมสุริยานุวัตร

(3 มี.ค. 2565)

ประกาศ  สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ปีงบประมาณ 2565

(28 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง อาคาร ๒ ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(28 ก.พ. 2565)

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

(25 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.พ. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบ e-Book โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(23 ก.พ. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!