logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศราคากลาง จ้างที่ปรึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาห่วงโซ่อุปทานภาคการผลิตและบริการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่โดยรอบ โดยวิธีคัดเลือก

(5 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 ส.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนบานประตูสวิง อาคาร ๕ ชั้น ๖ (กพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 ส.ค. 2565)

สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565

(31 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(27 ก.ค. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาจัดการประชุมและนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ก้าวพอดี 2565 พลิกโฉมประเทศไทย ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ&nb

(27 ก.ค. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างจัดการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค (APEC Economic Committee) ครั้งที่ 2/2565 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(27 ก.ค. 2565)

ซื้อนิตยสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมศึกษาบทเรียนการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำในพื้นที่จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(26 ก.ค. 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕) ของ สพอ

(26 ก.ค. 2565)

ประกาศ สพต. เรื่องผู้ชนะการเสนอ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(25 ก.ค. 2565)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565) ของ สพต.

(25 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงานและวัสดุคงทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(21 ก.ค. 2565)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพิมพ์เอกสารสรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(21 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(20 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (กพข.)

(19 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ภายใต้หลักการ  การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม(BCG Model) ณ จังหวัดระยอง และตราด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(19 ก.ค. 2565)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับการเดินทางไปจัดประชุมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 ก.ค. 2565)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 [24] 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!