logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้าง ที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการ

(26 พ.ค. 2557)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์

(1 เม.ย. 2557)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบจากการรว

(1 เม.ย. 2557)

ผลการตรวจสอบคุณสมบัติฯ โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระยะครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การประเมินบริบทการเปลี่ยนแปลงและการศึกษาวิจัยเชิง

(1 เม.ย. 2557)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเค

(1 เม.ย. 2557)

ประกาศสอบราคาจ้างทำพาร์ทิชั่น (Partition) พร้อมติดตั้ง

(24 มี.ค. 2557)

ประกาศราคากลางจ้างทำพาร์ทิชั่น (Partition) พร้อมติดตั้ง

(24 มี.ค. 2557)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการด้านกลยุทธการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำ/Green Growth พร้อมติดตั้ง

(24 มี.ค. 2557)

ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนองานรายอื่นตามหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการพัฒน

(24 มี.ค. 2557)

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา การซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์

(24 มี.ค. 2557)

ประกาศราคากลาง การซื้อเครื่องโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone) จำนวน ๓๗๕ เครื่องพร้อมอุปกรณ์

(24 มี.ค. 2557)

ประกาศสอบราคาจ้างทำมู่ลี่และม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง อาคาร 5

(7 ก.พ. 2557)

สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556 ของ สศช.

(7 ก.พ. 2557)

ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2556 ของ สศช.

(7 ก.พ. 2557)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบจากการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียนต่อความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย : การวิเคราะห์จากแบบจำลองและการพัฒนาแนวทางก

(7 ก.พ. 2557)

ประกาศราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล

(27 ธ.ค. 2556)

ตารางรายละเอียดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการนำร่องจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

(27 ธ.ค. 2556)

ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางในการลดความเหลื่อมล้ำที่เหมาะสมกับสังคมไทย ภายใต้โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป

(27 ธ.ค. 2556)

ประกาศราคากลางการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบต่อตลาดแรงงานไทยหลังเปิด เสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(27 ธ.ค. 2556)

ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อระบบโทรศัพท์ชนิด IP (IP Phone)จำนวน 125 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์โทรศัพท์

(27 ธ.ค. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 [191] 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!