logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง เช่าห้องประชุม เช่าสถานที่และโสตทัศน์ สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  เสริมสร้างองค์ความรู้ในมิติด้านรายได้ของดัชนี HAI ที่เชื่อมโยงฯ

(12 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารวาระการประชุมกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(12 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(10 มี.ค. 2564)

ยกเลิกประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(10 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยสาร และหนังสือพิมพ์ สำหรับห้องสมุดสุริยานุวัตร และเลขาธิการ สศช. เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวม ปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๖๓ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(9 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศ (VIP) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 คัน

(8 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(8 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างโครงการเผยแพร่สื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)  โดยวิธีเฉพาะเจา

(8 มี.ค. 2564)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษามูลค่าที่แท้จริง (Real Value) ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) สำหรับประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

(5 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สี่ ทั้งปี ๒๕๖๓ และแนวโน้มปี ๒๕๖๔ (ฉบับภาษาไทย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างพิมพ์เล่มเอกสารแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564 – 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(4 มี.ค. 2564)

ประเกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อ - สกุล ตำแหน่งผู้บริหาร

(3 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลเอกสารรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิง จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(2 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตสื่ออินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์การระดมความเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1 มี.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้พร้อมคนขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการเดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ&

(1 มี.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!