logo
หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง RSS

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(18 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบ VRV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(18 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จัดซื้อใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(14 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ อุปกรณ์ และจ้างผูกผ้าระบาย สำหรับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(14 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเรื่อง  จ้างผลิตสื่อประเภทบทความ พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ สร้างการตระหนักรู้ในการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(13 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ฯ

(12 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ฯ

(12 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ฯ

(12 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ฯ

(12 พ.ค. 2564)

ประกาศประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 2

(12 พ.ค. 2564)

ประกาศเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 2 ชั้น 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(12 พ.ค. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(11 พ.ค. 2564)

ประกาศราคากลาง ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ชุด

(6 พ.ค. 2564)

เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายหลัก (CORE SWITCH) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(6 พ.ค. 2564)

สัญญาและข้อตกลง ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564

(30 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ระบบำบัดน้ำเสียอาคาร 3

(30 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อแซลิฟต์โดยสารอาคาร ๕ (ซ่อมชูร์ประตู)

(30 เม.ย. 2564)

ประเกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องพิมพ์ (ฝกค.)

(30 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

(30 เม.ย. 2564)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หน้งสือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 12564

(29 เม.ย. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ถัดไป>>

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 ต่อฝ่ายไอที แฟกซ์ : 0-2281-3938
E-mail : webmaster@nesdb.go.th
Valid HTML 4.01 Transitional Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0  Valid CSS!